DOKUMENTY

Dokumenty potrzebne do sporządzenia wyceny nieruchomości:

  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości
  • dokument stwierdzający nabycie praw do nieruchomości (umowa kupna, umowa przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, umowa dzierżawy, inne),
  • wypis z ewidencji gruntu,
  • mapa ewidencyjna.

Dodatkowe dokumenty uzależnione są od przedmiotu wyceny.