OFERTA

Firma Pro-estate oferuje następujące rodzaje usług:

 • Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, wartość prawa służebności przesyłu
 • Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości
 • Opracowanie wycen przedsiębiorstw
 • Sporządzanie opracowań i ekspertyz dotyczących:
  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
  • bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • Doradztwo indywidualne

Dla Państwa wyceniamy następujące rodzaje nieruchomości:

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane
 2. Nieruchomości gruntowe zabudowane
 3. Nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne, lokale użytkowe
 4. Nieruchomości rolne, leśne
 5. Nieruchomości komercyjne

Wyceniamy nieruchomości na następujące cele:

 1. Ustalenie ceny sprzedaży
 2. Zabezpieczenie kredytu
 3. Przekształceń praw spółdzielczych
 4. Ustalenie podatku od spadku i darowizn
 5. Ustalenie wartości nieruchomości wnoszonej do spółki jako aport
 6. Określenie renty planistycznej, opłaty adiacenckiej
 7. Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 8. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

W wyniku wyceny określamy następujące rodzaje wartości:

 1. Wartość rynkowa nieruchomości – określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu założeń, że strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zwarcia umowy oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

2. Wartość odtworzeniowa nieruchomości – określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

3. Wartość katastralną nieruchomości – ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości.

4. Inne wartości nieruchomości:

 • bankowo-hipoteczna,
 • godziwa,
 • indywidualna (lub inwestycyjna),
 • katastralna,
 • ubezpieczeniowa,
 • dla wymuszonej sprzedaży.